Persondatapolitik

 
 
 
 
 


Privatlivspolitik for Arrild Golfklub (PR. 06.01.2021)

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Arrild Golfklub, behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du  kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Arrild Golfklub.     Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Arrild Golfklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Arrild Golfklub er dataansvarlig kontaktinformation

Arrild Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse  med lovgivningen. Arrild Golfklub kan kontaktes her:

 

Arrild Golfklub

Skikkildbjergvej  4, 6520 Toftlund

CVR-nr:   125

Telefon: 20 16 66 20

Mail: arrildgolf@hotmail.com

Formål:

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Arrild Golfklub.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Arrild   Golfklub, hvilket omfatter:

orientering om Arrild Golfklub´s aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad

A)  håndtering af adgang til spil på banen

B)  registrering af score

C)  turneringsplanlægning og -afvikling

D)  håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne

E)   opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af 
      kontingent

F)   afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre
      aktiviteter

G)  brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og
      under turneringer

H)  administration af fritspils-aftale

I)    registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i
      klubhuset

J)   opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

K)  oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til 
      kontaktmuligheder.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde 
den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af HGK.
De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (golf), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af børneattestloven § 2, stk. 1.

 

Kategorier af personoplysninger, vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene almindelige personoplysninger i form af
registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som
eventuel tidligere golfklub og golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse
har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant
tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten,
ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 

Greenfee gæster

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap og hjemmeklub.

 

Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger som
navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

 

Gavegivere

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af [navn] samt CPR-nummer
til brug for indberetning til skat.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 

Andre medlemmer i klubben

Klubmedlemmer, der som frivillige hjælper klubbens sekretariat med at kontakte dig i forbindelse med håndtering af dine medlemsrettigheder og i forbindelse med opfyldelse af

A)  Journalister der dækker turneringer

B)  Bank

C)  Politiet når vi indhenter børneattester

D)  Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

E)   Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til
       varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling

F)   Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

G)  Hvor får vi dine personoplysninger fra?

H)  Personoplysningerne behandlet af HGK indhentes alene hos dig eller den værge, 
      som har meldt dig ind.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du
kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (data-portabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse person-   oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler
dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og
vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.